Wysyłasz:
GBP/PLN
Odbiorca otrzyma:
Opłata za przelew :
Czas realizacji:

Ferpay wspiera akcję: HURRICANE OF HEARTS FOR UKRAINIAN CHILDREN/Ураган Сердець для дiтей в Українi


06/03/2014

Aktualności

Ferpay wspiera akcję w której staramy się pomóc dzieciom na Ukrainie – przyłącz się i TY!
www.hurricaneofhearts.com/ukraine

WOLNOŚĆ – to potężne słowo.
Oznacza, że możesz żyć tak, jak chcesz.
Oznacza, że możesz wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi poglądami.
Oznacza, że możesz decydować o tym jak będzie wyglądało życie Twoje i Twojej rodziny.

Dni mijają jeden za drugim, a my nawet nie zdajemy sobie sprawy jakie mamy szczęście posiadając ten wielki skarb – wolność. Jednak niektóre przerażające wydarzenia przypominają nam o tym. Tak jak teraz, gdy jesteśmy świadkami heroicznej walki o wolność na Ukrainie. Mężczyźni i kobiety stanęli ramię przy ramieniu żeby powiedzieć „NIE” zniewoleniu narodu, korupcji i kłamstwom rządu.
Dni i noce zbierają się na głównym placu swojej stolicy, aby walczyć o wartości w które wierzą. By dać wolność sobie i swoim dzieciom. Są zdeterminowani, niektórzy z nich zapłacili za swoje dążenia najwyższą cenę – cenę życia .

Ale nie są to jedyne ofiary ostatnich wydarzeń. Nie zapominajmy o tych, którzy nie są widoczni, ale istnieją i cierpią. Dzieci – małe, niewinne istoty, które nie rozumieją, co się dzieje. Wszystko co wiedzą to to, że ich rodzice są zestresowani, smutni, zdystansowani, zmęczeni i zdesperowani. Wszystko co wiedzą to to, że się boją. Bezpieczeństwo do którego prawo powinno mieć każde dziecko na ziemi zostało im odebrane.

Dlatego organizacja Hurricane of Hearts we współpracy z jedną z największych ukraińskich organizacji charytatywnych Serce do Serca (ukraińska wersja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) postanowiła zorganizować dla nich zbiórkę pieniędzy.

Przywróćmy uśmiech na ich twarzach. Pomóżmy rodzinom na Ukrainie. Zróbmy coś dla dzieci których rodzice walczą o wolność – RAZEM!

Datki można wpłacać na stronie internetowej Hurricane of Hearts: www.hurricaneofhearts.com/ukraine
Cała zebrana kwota zostanie przekazana fundacji Serce do Serca na Ukrainie: www.sercedoserca.com.ua

__________________________________________________________

FREEDOM it is a very powerful word.
It means that you can live the way you wish.
It means you can raise your children according to your cherished beliefs.
It means you can steer the destiny of you and your family’s life, and choose the best option for yourself.

As our life goes on uninterrupted, we do not even realise how lucky we are having this priceless treasure, freedom. Sometimes, dreadful events events make us remind ourselves about this fact. Like now when we are witnessing a heroic battle for freedom in Ukraine. Men and women united arm in arm proclaiming, “No” to enslavement of the nation, and “No” to corruption and the lies of the government.

For days and nights they gather in the main square of their capital to fight for the values they believe in, in order to carve out a space for freedom and a fairer future for their children. So strong is their determination, that some of these brave men and women have paid the ultimate price – their life.

But those people are not the only victims of the recent events. There are also those who are not so visible, but they are ever-present and they suffer differently. Children – small, innocent beings, are caught up in the conflict and do not understand what is happening. All they know is that their parents are stressed, sad, distant, tired and desperate. All they know is that they are feeling scared. The security that every single child should be entitled to, has been abruptly taken away from them.

That is why the organisation Hurricane of Hearts, in the cooperation with one of the biggest Ukrainian charities, Heart to Heart (the Ukrainian version of the Great Orchestra of Christmas Charity) has decided to collect money to enhance these children’s welfare.

Let’s put smiles back on their faces. Let’s help families in Ukraine who suffer in their battle for freedom. Let’s do something for children -TOGETHER!!!

Donate money for Ukrainians children here —>  www.hurricaneofhearts.com/ukraine
All raised monies will be passed directly to the Heart to Heart foundation in Ukraine: www.sercedoserca.com.ua

__________________________________________________________

СВОБОДА – це дуже сильне слово. Це означає, що можеш жити так , як хочеш. Це означає, що можеш виховувати своїх дітей відповідно до своїх поглядів і переконань. Це означає, що сам керуєш своїм життям і життям своєї сім’ї.

Дні минають один за одним а ми інколи навіть не бачимо, наскільки ми щасливі матиме цей безцінний скарб – Свободу. Іноді, деякі події, жахливі події змушують нас нагадати собі про цей факт. Як зараз, коли ми є свідками героїчної боротьби за громадянську свободу в Україні. Чоловіки і жінки, , пліч o пліч, вистояли на Майдані щоб разом, голосно висказати своє „НІ” поневоленню народу, корупції і брехні уряду.

Днями i ночами вони збирались на Майдані, щоб боротися за громадські цінності в які вони вірять. Щоб викроїти простір для свободи і більш справедливого майбутнього для своїх дітей. Їх детермінація на стільки сильна, що деякі з тих Герoïв гoтoвi були заплатити найвищу ціну – пoлoжити своє життя. Але вoни не єдині жертви недавніх подій . Є також ті, хто не настільки помітні, але вони завжди присутні, і вони страждають по- різному.

Діти – маленькі, невинні істоти, які, опинилися в конфлікті і не розуміють, що відбувається. Все щo вони знають, що їхні батьки у стресi, сумнi, втомленi і далекі. Все щo вони знають, це що вони відчувають себе страшно. Безпека , на яку кожна дитина має право, була в них різко віднята.

Саме тому організація Hurricane of Hearts (Ураган Сердець), у співпраці з одним з найбільших українських благодійних фoндiв, Від Серця до Серця (українська версія польського фoнду Великого Оркестру Святкової Допомоги) вирішила зібрати гроші для покрашення дoлi дітей.

Давайте пoвернемo посмішки назад на їхніх обличчях. Допоможемо сім’ям в Україні, які страждають в їх боротьбі за свободу. Давайте зробимо що-небудь для дітей – разом!

Ви можете пожертвувати гроші через сайт Hurricane of Hearts: www.hurricaneofhearts.com/ukraine
Всі зiбранi гроші будуть передані безпосередньо у фонд Від Серця до Серця в Україні: www.sercedoserca.com.ua


Ferpay wspiera akcję: HURRICANE OF HEARTS FOR UKRAINIAN CHILDREN/Ураган Сердець для дiтей в Українi